GDPR

Prohlášení o nakládání s osobními údaji

společnosti Sportlife Fitness 4U s.r.o.

se sídlem Dlouhá 885, 533 04 Sezemice, IČO 03611116

zapsané v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 109 85 

 

Vážení klienti,

tímto prohlášením Vás společnost Sportlife Fitness 4U s.r.o., provozovatel fitness studia SPORTLIFE,  informuje o způsobech zpracování Vašich osobních údajů a o opatřeních přijatých za účelem jejich zabezpečení, jakož i o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, plynoucích zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) a dalších právních předpisů České republiky.

1. Postavení společnosti Sportlife Fitness 4U s.r.o.

Společnost Sportlife Fitness 4U s.r.o. je vůči Vám v postavení správce osobních údajů. To znamená, že Vaše osobní údaje získává, shromažďuje, zaznamenává, ukládá a v odůvodněných případech též poskytuje třetím subjektům.

Vaše osobní údaje získáváme za účelem poskytování služeb fitness centra a s tím související komunikace s Vámi. Vaše údaje pak následně zpracováváme z vícero zákonných důvodů pro různé účely.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů (důvody a účely zpracování, kategorie osobních údajů)

 

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

a. Plnění smlouvy. V okamžiku, kdy se rozhodnete využívat služeb našeho fitness centra
(návštěva posilovny, skupinové lekce, wellness, založení členství), dochází mezi Vámi a naší společností k uzavření smlouvy. Aby mohla být tato smlouva uzavřena a řádně plněna, potřebujeme získat především Vaše identifikační údaje a dále rovněž Vaše kontaktní údaje.

b. Právní povinnost. Právní řád České republiky, jakož i právo Evropské unie nám ukládá celou řadu povinností, pro jejichž plnění v některých případech rovněž potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Jedná se například o povinnosti plynoucí z předpisů týkajících se vedení účetnictví, plnění daňových povinností, archivace dokladů apod.

c. Oprávněný zájem. Oprávněným zájmem se rozumí situace, kdy společnosti potřebu znát určitý osobní údaj sice neukládá zákon ani smlouva, přesto je však zcela legitimním požadavkem společnosti tento údaj mít a dále s ním nakládat. Typickým příkladem je používání bezpečnostních kamer v prostorách prodejen a dalších prostor společnosti (oprávněným zájmem bude v tomto případě ochrana majetku společnosti) či oslovování stávajících zákazníků s nabídkou obdobného zboží, jaké již odebírají, formou tzv. newsletterů.

d. Souhlas. Jestliže nemá společnost oprávnění Vaše osobní údaje zpracovávat ze žádného z výše uvedených důvodů, může tak činit pouze tehdy, dáte-li jí k tomu svůj souhlas. Půjde např. o souhlas se zasíláním obchodních sdělení při první objednávce z e-shopu společnosti. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. Podrobnější informace týkající se udělování a odvolávání souhlasů naleznete níže.

e. Ochrana životně důležitých zájmů. Ve zcela výjimečných případech jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i z účelem ochrany života a zdraví Vašeho nebo jiných osob. Půjde typicky o situaci, kdy dojde v prostorách našeho centra k úrazu, požáru nebo jiné nestandardní situaci, a bude třeba provést Vaši identifikaci za účelem zajištění lékařského ošetření či jiného podobného zásahu.

 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zejména:

Vaše identifikace jako smluvní strany a následné plnění smlouvy v případě, kdy využíváte služeb našeho centra (navštěvujete posilovnu, skupinové lekce, wellness), využíváte členství v našem klubu za účelem získání výhodnějších cenových podmínek, účastníte se námi pořádaných akcí a workshopů.

Marketing; zasílání obchodních sdělení, propagace našich služeb, informace o námi pořádaných akcích, pořizování fotografií a videozáznamů z našich lekcí či akcí za účelem propagace našeho centra.

Interní potřeby našeho centra; vedení databáze členů klubu, databáze účastníků jednotlivých lekcí a akcí, fungování našeho rezervačního systému. 

 

Za výše popsanými účely zpracováváme zejména následující kategorie osobních údajů:

a. Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

b. Kontaktní údaje: e-mail, telefon

c. Statistické údaje: údaje o tom, jaké služby u nás využíváte, jak často, zda jste účastníkem některých námi pořádaných akcí a workshopů apod.

 

3. Přenositelnost osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím subjektům. Výjimkou mohou být situace, kdy nám to ukládá, resp. nás k tomu opravňuje právní předpis nebo oprávněný zájem nebo je to nutné pro splnění smlouvy. V nezbytném rozsahu tak půjde o předávání např.  poskytovatelům účetních služeb a daňového poradenství, poskytovatelům IT služeb, nebo poskytovatelům právních služeb a rovněž orgánům státní správy.

 

4. Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu, která se liší v závislosti na tom, z jakého zákonného důvodu Vaše údaje zpracováváme. V případě zpracování na základě právní povinnosti nebo plnění smlouvy je tato doba stanovena právními předpisy České republiky týkajícími se požadavků na archivaci účetních dokladů, daňových dokladů, daňové evidence apod.

 

V případě zpracování na základě Vašeho souhlasu  uchovává společnost Vaše osobní údaje po dobu, po kterou je tento souhlas udělen, obecně tedy po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu.

V případě zpracování na základě oprávněného zájmu jsou Vaše osobní údaje uchovávány po nezbytně dlouhou dobu, kterou se v tomto případě rozumí doba trvání oprávněného zájmu a dále po dobu 4 let.

 

5. Povinnost poskytnout údaje

Jakékoli poskytnutí osobních údajů je z Vaší strany ryze dobrovolné a nemůže po Vás být žádným způsobem požadováno. Vezměte však na vědomí, že v případě osobních údajů poskytnutých za účelem plnění smlouvy, právní povinnosti nebo ochrany oprávněného zájmu společnosti není bez uvedení potřebných osobních údajů možné Vám poskytnout požadované zboží či službu. 

Veškeré Vaše osobní údaje získáváme výhradně od Vás, tímto způsobem tedy můžete mít neustále kontrolu nad tím, jaké údaje a proč nám poskytnete.

 

6. Vaše práva související s ochranou osobních údajů

V souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení máte následující práva:

a) právo na přístup k údajům

Máte právo požadovat od nás informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nebo ne, a pokud ano, máte rovněž právo na jejich kopii a na  informace, jaké údaje jsou zpracovávány a proč, na jak dlouho jsou ukládány a zda jsou poskytovány třetím subjektům nebo předávány do zemí mimo EU. 

b) právo na opravu údajů

Máte právo žádat, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny nepřesné údaje, které se Vás týkají, popřípadě aby byly doplněny údaje neúplné.

c) právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů. Naše společnost je Vám povinna vyhovět jestliže pominul účel, pro který byly osobní údaje původně zpracovávány, byl odvolán souhlas k jejich zpracování, byly vzneseny námitky proti zpracování (viz dále), jejich zpracování je protiprávní, popřípadě takový výmaz ukládá některý právní předpis.

Právo na výmaz se však neuplatní, jestliže nám povinnost zpracovávat osobní údaje ukládá některý právní předpis, nebo je to nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a práva na informace nebo pro určení, výkon a obhajobu právních nároků naší společnosti.

d) právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, aby bylo zpracování osobních údajů omezeno. V případě, že jsou osobní údaje o Vás nepřesné, může být zpracování omezeno na dobu, než dojde k jejich opravě. Dále může být omezení požadováno v případě protiprávního zpracování, pominul-li již účel zpracování nebo je-li vznesena námitka proti způsobu zpracování (viz níže).

Využijete-li práva na omezení zpracování, mohou být omezené osobní údaje dále zpracovávány pouze na základě souhlasu, z důvodu ochrany právních zájmů společnosti nebo ve veřejném zájmu.

e)  právo na přenositelnost údajů

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy a zároveň se tak děje automatizovaným způsobem, můžete požadovat též poskytnutí těchto údajů ve strojově čietlném formátu. Tyto údaje jste rovněž dále oprávněni poskytnout třetím subjektům dle svého uvážení,

f) právo vznést námitku k dozorovému úřadu

V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete proti tomuto rovněž vznést námitku, konkrétně tehdy, jestliže je toto zpracování prováděno ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněného zámu společnosti a také tehdy, je-li zpracování prováděno pro učely přímého marketingu.

g) právo na odvolání souhlasu

Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním zprávy na e-mailovou adresu uvedenou níže v tomto prohlášení (viz bod Kontaktní údaje správce). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

h) právo odmítnout poskytnutí údajů

Nejste povinni společnosti jakékoli údaje poskytnout. V případě údajů, k jejichž zpracování dochází na základě právní povinnosti, plnění smlouvy nebo ochrany oprávněného zájmu, není v takovém případě správce oprávněn a povinen Vámi požadovanou službu poskytnout.

 

7. Způsobilost dítěte udělit souhlas se zpracováním osobních údajů

Obecné nařízení v souladu s přijatou vnitrostátní úpravou stanoví, že způsobilým k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů se dítě stává dovršením 15 let věku. Je-li subjektem údajů (tj. klientem našeho sportovního centra) dítě mladší 15 let, je třeba, aby za něj přihlášku k příslušné cvičební lekci, stejně jako souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li udělen, vyplnil zákonný zástupce, popřípadě jiná osoba oprávněná dítě zastupovat.

 

8. Dozorový úřad

Na území České republiky podléhá zpracování osobních údajů dohledu dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V souladu s čl. 79 obecného nařízení jste oprávněni k dozorovému úřadu podat stížnost proti způsobu, jímž jsou zpracovávány Vaše osobní údaje.

 

9. Kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů se pro účely tohoto prohlášení rozumí společnost společnosti Sportlife Fitness 4U s.r.o., se sídlem Dlouhá 885, 533 04 Sezemice, IČO 036 11 116 , zapsané v OR u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. L 10985.

 

  telefonní číslo:  737 147 805

  e-mail:  sportlifepce@seznam.cz

  jméno zástupce správce: Veronika Kubelková, jednatelka